Szerződésmódosítás

Az opció gyakorlásának feltételei

Opciók: igen Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor nem rendelkezik a teljes tervezési szolgáltatásra vonatkozó fedezettel, erre tekintettel opciós jogot köt ki a kivitelezési tervdokumentáció elkészíttetésére.

Kérdés: A nyertes közbeszerzési ajánlattevővel kötött szerződést lehet-e utólag módosítani, ha felmerül, hogy az ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező az opció gyakorlásának feltételei többet kíván venni, így az ellenérték is értelemszerűen megnőne? Válasz: Az egyértelműség kedvéért összefoglalom az új Kbt.

az opció gyakorlásának feltételei

A konkrét válasz az összefoglalót követően olvasható. Jelentősen változtak az új Kbt.

Közbeszerzési Kisokos

A változás hátterében az uniós irányelvek rendelkezései állnak, amelyek a korábbi irányelvektől eltérően részletes szabályokat adnak a szerződésmódosítás lehetőségére. Az irányelvi jogalkotó nem pusztán a korábbi uniós bírósági gyakorlat jogszabályba foglalására törekedett, hanem a gyakorlat igényeire figyelemmel olyan szabályozást alakított ki, amely mellett a szerződésmódosításokat övező bizonytalanság jelentősen csökken.

Az új szabályok mindenképpen rugalmasabbak a korábbi uniós bírósági gyakorlatból következő feltételrendszernél.

az opció gyakorlásának feltételei

E rugalmas szabályokat a hazai jogban ugyanakkor a Kbt. Ebből a megközelítésből következik, hogy mivel a szabályok azt határozzák meg, hogy mit kell új közbeszerzésnek tekinteni, amelyre közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni természetesen a most hatályos szabályok szerinta törvény hatálybalépését követően bekövetkező szerződésmódosításokat e szabályrendszer szerint kell vizsgálni.

A jövőben tehát nem lesz releváns, hogy a szerződés melyik közbeszerzési törvény szabályai szerint köttetett, a közbeszerzés útján kötött szerződések módosítását egy szabályrendszer szerint kell vizsgálni. A Kbt.

Szolgáltatások - 4797-2020

Ezek feltételrendszerében megjelennek olyan sajátos körülmények is például előre nem látható ok vagy kivételes, egyedi műszaki jellemzőkamelyek a korábbi szabályozásban a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetei között szerepeltek. Az egyes jogalapok közül elegendő, ha a módosítás jogszerűsége egy jogalap feltételeinek megfelel.

Kommentár a közbeszerzésekről szóló E módosítási lehetőséget arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely - a szerződés értékének változásával jár, vagy - a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét. E módosulás lehetőség egyértelműen nem releváns a kérdésként feltett szerződés módosítása vonatkozásában, hiszen a szerződés a feltételre vonatkozó rendelkezést, kikötést nem tartalmaz.

az opció gyakorlásának feltételei

Tekintettel arra, hogy e módosítási lehetőség az eredeti szerződéshez kapcsolódóan szükséges további munka vagy áru beszerzése esetén alkalmazható, valószínűleg a kérdésként feltett feltétel szerződésbe foglalására nem alkalmazható.

Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások az opció gyakorlásának feltételei értékére alkalmazandó.

Szolgáltatások - 254443-2020

Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Megjegyzem, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság szigorúan értelmezi az előre nem láthatóságot.

az opció gyakorlásának feltételei

Így például nem lehet sikeresen előre nem láthatóságra hivatkozni, ha az ajánlatkérő azért nem rendelkezik a korábbi szerződés lejártának időpontjára új szerződéssel, mert a szerződés lejártát megelőzően nem indította meg olyan időpontban a közbeszerzési eljárást - figyelembe véve akár egy esetleges jogorvoslati eljárást is - hogy még az előző szerződés lejárta előtt, vagy annak lejártakor az új szerződés megkötésre kerülhessen.

A szerződés módosítását lényegesnek kell tekinteni, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. Továbbá az új Kbt.

az opció gyakorlásának feltételei

A kérdésben megadott módosítás lényeges voltát az ajánlatkérőnek kell megítélni. A feltett kérdésben foglalt információ, mely szerint, ha az eredeti feltételek között szerepelt volna a módosítás tárgyát képező kikötés, akkor — tekintettel a szerződés magas értékére — a kötelezettségvállalás ellenértékét nyilván be kellett volna árazni, arra utal, hogy a szerződéses kikötés lényegesnek minősül, így e módosítási lehetőség nem alkalmazható.

A szerződés módosítás semmissége A szerződés a fent részletezett eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként módosítható.

az opció gyakorlásának feltételei

Ha a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a Kbt. A közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés módosíthatóságával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy az új Kbt.

Deviza opció betétbiztosítási példákkal. Mik a valutaopciók?

Közzétételi kötelezettség Az új Kbt. Válasz a konkrétt kérdésre: A szerződés a Kbt. Ennek alapján - tekintettel arra, hogy a kérdezett módosítás az ellenértéket is módosítja - a Kbt.

Megjegyzem, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a feltételek fennállását külön-külön vizsgálja és szigorúan értelmezi.